Visualize
Metadata
DOID DOID:0070067
Name White-Sutton syndrome
Definition An autosomal dominant non-syndromic intellectual disability that has_material_basis_in an autosomal dominant mutation of POGZ on chromosome 1q21.3.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25533962
Synonyms

autosomal dominant mental retardation 37 [EXACT]

MRD37 [EXACT]

WHSUS [EXACT]

Xrefs

OMIM:616364

Relationships

is_a autosomal dominant non-syndromic intellectual disability

Add an item to the term tracker